Metod

Individualterapi med KBT och ACT

 

I individuella kontakter arbetar vi med terapiformena KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Terapiformerna grundar sig på inlärningsteori, vilket vi även använder vid arbete med organisationer.

 

Båda terapiformerna är strukturerade och bygger på aktivt samarbete mellan klient och terapeut.

 

Centralt i KBT är att arbeta med tankar, känslor och handlingar. Vi kommer att försöka förstå nuvarande situation utifrån tidigare livserfarenheter, men konkret arbeta med beteendeförändringar i nuet. Först görs gemensamt en kartläggning av problemen och sedan sätts mål. Därefter kommer vi introducera förändringar som tar dig mot dessa mål. Arbetet sker inte enbart under terapisessionerna, utan även under tiden mellan, med uppgifter vi gemensamt kommer överens om.

 

ACT är en vidareutveckling av KBT med betydande inslag av medveten närvaro. ACT innebär att vi tillsammans identifierar vad du tycker är viktigt i livet och hur du vill att ditt liv ska se ut. Därefter arbetar vi med att ta steg i den riktningen samt med tekniker för att hantera de hinder som kan dyka upp. Ett centralt inslag i ACT är acceptans; att lära sig leva med svårigheter som inte kan påverkas. Målet är att vara närvarande i nuet, leva i enlighet med egna värderingar och att släppa taget om bekymmer som man inte kan göra något åt. 

 

Forskning visar att KBT och ACT är effektivt vid nedstämdhet, depression, stress, utbrändhet, ångest, oro, rädslor, relationsproblem, livskriser och långvarig smärta.

   

Parterapi med IBCT

 

I parsamtal arbetar vi med IBCT (Integrative Behaviour Couple Therapy). IBCT bygger på KBT-tekniker beskrivna ovan, anpassade för parrelationer. Metoden fokuserar både på förändring och acceptans/förståelse för varandra. I terapin får ni hjälp att samtala med varandra på ett konstruktivt sätt i syfte att skapa förståelse, känsla av närhet och samhörighet. Vi fokuserar på att identifiera behov och önskemål. 

Organisationspsykologi

 

I arbete med organisationer utgår vi från ett beteendeanalytiskt förhållningssätt som, precis som KBT, grundar sig på inlärningsteori.

 

Vi tittar på vilka beteenden som är konstruktiva respektive kontraproduktiva i organisationen. Det kan t.ex. handla om att förändra ineffektiv kommunikation på möten, att stärka medarbetarnas självomhändertagande för att minska sjukskrivningar eller att öka mottagligheten för förändring. Vi arbetar sedan med olika strategier för att modifiera beteenden för att nå det mål som satts upp utifrån er frågeställning.

 

Utifrån mål och frågeställning väljs även en lämplig metod; handledning, chefscoaching, kurs eller föreläsning.

 

Psykologiska interventioner som grundar sig på beteendeanalys har bevisats hjälpsamma för att förbättra kommunikation, motivation, ledarskap, samarbete och psykosocial arbetsmiljö.   

Försäkringsmedicinska utredningar

Vi har även utbildning och erfarenhet av konsultinsatser vad gäller psykologisk testning och bedömning vid aktivitetsförmågeutredningar (AFU). 


Vi fokuserar på förändringar i beteende och att ta steg i riktning mot de målsättningar vi sätter upp tillsammans med våra klienter, oavsett om det gäller privatpersoner, par eller organisationer. Vi arbetar också med tekniker för att hantera svåra tankar, känslor och kroppsreaktioner på ett konstruktivt sätt.